Genomic analysis of Pseudomonas putida phage tf with localized single-strand DNA interruptions

Glukhov, AS, Krutilina AI, Shlyapnikov MG, Severinov K, Lavysh D, Kochetkov VV, McGrath JW, de Leeuwe C, Shaburova OV, Krylov VN, Akulenko NV, Kulakov LA.  2012.  

Journal:

PLoS One

Volume Number:

7

Pages:

e51163
Citation:
Glukhov, AS, Krutilina AI, Shlyapnikov MG, Severinov K, Lavysh D, Kochetkov VV, McGrath JW, de Leeuwe C, Shaburova OV, Krylov VN et al..  2012.  Genomic analysis of Pseudomonas putida phage tf with localized single-strand DNA interruptions. PLoS One. 7:e51163.